اخذ نمایندگی  : داخلی  / خارجی (صادرات)

نام :
نام خانوادگی:
تلفن:
فکس:
موبایل:
ایمیل:
آدرس :

آیا با فروش لوازم خانگی آشنا هستید؟

لطفا سابقه کاری خود را در چند خط زیر مرقوم بفرمایید :
تمایل به کار در کدام حوزه جغرافیایی دارید :اگر کشور هدف بالا قید نشده پیشنهاد خود را ارائه دهید :

آیا در کشور ذکر شده ، امکانات زیر را دارا هستید:

1- انبار:

متراژ:
نوع مالکیت :

2- فروشگاه :

متراژ:
نوع مالکیت :

آدرس و تلفن
آیا امکان جذب نیرو برای خدمات پس از فروش را دارید؟

اینجانب
قادر به ارائه ضمانت با :